پادکست شماره سه:بررسی بازاریابی ایمیلی در سال ۲۰۱۹

پادکست شماره 3

پادکست شماره سه

در این فایل صوتی به بازاریابی ایمیلی در سال ۲۰۱۹ می پردازیم و روش های اصولی ارسال ایمیل به مشتریان را برای شما آورده ایم.

چگونگی ارسال ایمیل

روش های اصولی برای بهترین بازده ارسال ایمیل 

و موارد دیگر…