پادکست شماره چهار:انتخاب کلمه کلیدی و موارد مهم در انتخاب کلمه کلیدی

پادکست شماره چهار

پادکست شماره چهار

در این شماره به معرفی و اهمیت کلمه کلیدی می پردازیم و به شما راه های دستیابی به یک کلمه کلیدی مفید برای نوشته و برگه خود را نشان می دهیم.

موارد مطروحه در این پادکست عبارتند از:

چگونگی انتخاب کلمه کلیدی

بررسی مقایسه ای بین کلمات کلیدی

توضیح Long tail keywords

توضیح Lsi keyword

منابع در دسترس برای پیدا کردن کلمات کلیدی و موارد مفید و الزامی در انتخاب کلمه کلیدی