پادکست شماره شش:لینک سازی داخلی و اهمیت آن در سال ۲۰۱۹

پادکست شماره شش

در پادکست شماره شش خواهیم پرداخت به لینک سازی داخلی و موارد مهم مربوط به آن. چطور لینک سازی کنیم و آن را به گوگل نشان دهیم.

یکی از مهمترین موارد و قسمت های سئو به لینک سازی داخلی مربوط می شود پس شیوه درست و صحیح فراگیری آن برای شما مهم است.

موارد مطرح شده در این فایل صوتی:

اهمیت لینک سازی در صفحه اول

لینک سازی در صفحات مقاله

اهمیت لینک سازی برای صفحه هدف

صفحات مادر و فرزند و ارتباط آنها با یکدیگر

خصوصیات صفحات مادر و فرزند


  • پادکست شماره یک