پادکست شماره یک:آشنایی و بررسی سند باکس گوگل

پادکست شماره یک

پادکست شماره یک

در این فایل صوتی به بررسی و چرایی ایجاد سند باکس گوگل پرداخته ایم.

به سوالات زیر پاسخ می دهیم:

سندباکس چیست؟

چه سایت هایی در سندباکس قرار می گیرند؟

از چه سالی سندباکس آغاز شد؟

هدف گوگل از بوجود آوردن سند باکس چه بود؟